Szociális gondozó és ápoló

tételek, vizsgák és egyéb segéd eszközök

WHO: Egészségügyi világszervezet

Egészség: teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapota, nem csak a betegség vagy nyomorékság hiánya. Az egészség az egyén megfelelő alkalmazkodása a komplex biológiai, pszichés, szociális és fizikai körülményekhez, környezethez. Az egészség tehát állandóan, dinamikusan változó, több tényezőből összetevődő egyensúlyi állapotot jelent.

Betegség: tehát ennek az egyensúlyi állapotnak a felborulását jelenti.
Ápolás fogalma: elsődlegesen a beteg vagy egészséges egyén segítése azon tevékenységeik elvégzésében, melyek hozzájárulnak az egészséghez vagy gyógyuláshoz (vagy a békés halálhoz),és amelyeket segítség nélkül maga végezne, ha lenne hozzá ereje, akarata vagy tudása. Hasonlóképpen az ápolás egyedülálló feladata az egyén segítése, hogy mihelyt lehetséges, függetlenítse magát a segítéstől. Ezen túlmenően segítenie kell a beteget az orvos által előírt terápiásterv végrehajtásában is.

Az ápolás, mint felelősség: magába foglalja a tevőleges ápolást, a gyógyító munkában való részvételét és az összehangoló munkát.

Az ápolás, mint funkció. Három tevékenységi csoportot tartalmaz:

1. Független funkciók körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyeket az ápolószemélyzet saját hatáskörében végez, pl. az alapápolási feladatok
2. Függő funkciók az orvosi utasításra történő azon ténykedések, amelyeket saját felelősségre hajtunk végre, pl. vizsgálatok kivitelezések
3. Együttműködő funkciók azok, amelyeket az orvos utasításra, az orvossal együtt, az orvos felelősségére végzünk, pl. terápiás és diagnosztikus beavatkozásoknál való segédkezés.

Az ápolás mint folyamat: magába foglalja a felmérést, tervezést, a végrehajtást és az értékelést.

Az ápolás mint folyamat:

> ápolási lap kitöltése első találkozáskor

> felmérés meg van

> ápolási diagnózisok felállítása = ápolási probléma /pl.: cukros, magas vérnyomás, túlsúly)

> bőrápolás (fekélyek miatt) , testmozgás, diéta, személyi higiénia biztosítása/.

Ápolási diagnózis: összegyűjtött adatok (felmérés) alapján lehet felállítani. Ellátott problémáinak felismerése, a diagnózis megfogalmazásának alapja. Első helyre az életet leginkább veszélyeztető, majd a normális életműködést zavaró és ezt követően az életminőséget befolyásoló problémák kerüljenek.

Tervezés: ápolás, gondozás olyan része, melyben megállapításra kerülnek a ápolási célok, a célok eléréséhez szükséges beavatkozások. Ezek az ellátott igényeire épülnek, problémáinak megoldását, csökkentését célozzák meg. Beteg igényein alapuló írott terv, mely adatgyűjtésen és az ápolási szükséglet megállapításán alapul.

Ápolási cél: lehet rövid távú (1 hétnél rövidebb), középtávú (3-4 hét) vagy hosszú távú.

Végrehajtás: kivitelezés során az ellátó team segítségével a gondozó részt vesz az ellátási terv megvalósításában. A terv megvalósítása előtt az ezzel megbízott ápoló újra felmérni a gondozott állapotát, hogy nem történt-e valamilyen változás, áttekinti és véglegesíti a fontossági sorrendet. A gondozottat és családját felkészíti, hogyan fogja kivitelezni a tervet /pl.: lábszárfekélynél > orvosi beutalás > sebészetre eljutás biztosítása, diéta > betartatása, gyógyszereit beveszi-e, beilleszkedés segítése/

Értékelés: az ellátott jelenlegi állapota kerül összevetésre a kitűzött célokkal. Az értékelés során lehetőség nyílik az egyes elmaradt vagy újonnan felmerült szükséglet megállapításra, az ápolási tevékenység további tervezésére, ápolási tevékenység további tervezésére, ápolási funkciók teljesítésére.
Felmérés
Értékelés Tervezés
Végrehajtás
Folyamatos mozgásba, körforgásban van.

Az ember alapvető szükségletei:

Az emberi szükségletek hierarchiája Maslow szerint:

1. Fiziológiás szükséglet: alapvető szükséglet, amely az emberi élet
fenntartásához elengedhetetlen, pl.: levegő, folyadék, táplálék, kiválasztás, komfortérzés, munka, pihenés, helyes testtartás, működési funkciók, pihenés, alvás, testhőmérséklet fenntartása, fájdalom megszűntetése, környezeti és személyi higiéné.

2. Biztonság és védettség szükséglete: mechanikai sérülések kivédése, kórokozókkal szembeni biztonság, higiénés előírások betartása, pszichológiai védettség, szociális- és gazdasági biztonság.

3. Társadalmi szükséglet: szeretet és valahová tartozás igénye, ragaszkodás, család, barátság, rokonság, társ iránti igény, kapcsolatteremtés.

4. Megbecsülés szükséglete: bízzunk saját képességeinkben, ismerjük saját magunk értékeit. Bizalom, önazonosítás, önbecsülés, tekintély, szabadság, önértékelés Én kép, elismerés, tisztelet.

5. Önmegvalósítás szükséglete: képességeink kibontakozása, alkotási vágyunk, tehetségünk, vágyaink valóra váltása a személyes fejlődés lehetőségeink kihasználásával, hasznosság érzet, önkifejezési képesség, alkotói hozzájárulás.

Ápolási modellek:
Hildegard Peplau (1952)
Fejlődési elméleten alapuló ápolási modell. Hildegard Peplau által alkotott modell az egészségügybármely területén alkalmazható.

 • Modell alapkérdése: Mi az ápoló feladata?
 • Modell alapgondolata: hogy az ápoló feladata nem merül ki csupán a kliens szükségleteinek kielégítésében, hanem saját sikerélményre vágyik, és teljes odaadással látja el munkáját.
 • Ápolás célkitűzése a kliens és családja segítése abban, hogy érett személyiségekké válljanak. A célkitűzést az ápoló-kliens kapcsolat során létrejövő interakciók segítségével érhetők el.
 • Az ápolás célja, hogy a kliens és az ápoló között személyközi kapcsolat alakuljon ki, mely hozzásegíti a kliens problémájának alapos megismeréséhez és elvezet a lehetséges megoldások megkereséséhez

Az ápolás szakaszai:

- Orientáció szakasz (tájékozódás, helyzetfelmérés)
- A megfogalmazás szakasza (tervezés)
- A kiaknázás (a megvalósítás szakasza)
-Az elválás (értékelés)

Ápolási terve:

- S- szubjektív élmények adatok

-O- objektív adatok, megfigyelés
-A- helyzetértékelés az adatok alapján
-P- ápolási terv készítése
-I- a terv megvalósítása
-E- a megvalósítás fokának értékelése
-R- a helyzet ismételt felvétele

Kölcsönhatási modell: Az ember képes arra, hogy beletörődjön egyes helyzetek elfogadásába, és arra, hogy felfogjon egyes tényeket. Az ápolói munka súlypontja a beteggel való jó kommunikációs viszony.

Gyakorlati vezérfonala: az ápoló és a kliens kapcsolatát hangsúlyozó

személyközi elméleti modell.

Az ápolási modell központjában azok a személyközi kapcsolatok állnak, amelyek fejlődésük különböző stádiumaiban alakulnak ki az emberek.


Faye Abdellah (1960)
Az egyént teljes emberi mivoltában kell ápolni.

 • 21 ápolási problémára alapozott problémamegoldást.
 • Ápolási modelljében a beteg ember a teljes (testi, lelki, szociális) komplexitásban áll a központban.
 • Az ápoló feladata a beteg szükségleteinek egyénre szabott meghatározása, az ápolás a társadalomnak nyújtott szolgáltatást. Ápolásra akkor van szükség, ha probléma merül fel és ezt ő önállóan képtelen megoldani.
 • A szükségletek a modell szerint 4 csoportra oszthatók:

1. Első csoport: olyan alapvető ápolási problémák tartoznak ide, amelyek minden páciensnél jelentkeznek, az egészségügyi problémáktól függetlenül.
2. Második csoport: a normális vagy zavart testi funkciók, az ilyen
esetekben testi problémák nyilvánvalóak. Azonosításuk direkt
intézkedést jelent.
3. Harmadik csoportot: ide olyan problémákat sorolt, amelyek azzal
kapcsolatosak, amikor az érzelmi emberek közötti problémák általában rejtve maradnak, a páciens igyekszik eltitkolni őket.
4. Negyedik csoportot: szociális, közösségorientált és individuális
problémák tartoznak.

Megkülönböztet:

- primer (felmérés ápolási cél meghatározása)
-komplementer képességeket (interjúképesség, vezetési képesség, megkülönböztetési képesség, megfelelő együttműködési képesség).
Virginia Henderson (1964)

Életműködésen alapuló ápolási modell

 • Célja: az egyén függetlenségét mielőbb helyre kell állítani.
 • Minden egyénnek személyes érdeke, hogy részt vegyen azokban a tevékenységekben, amelyek az életet és növekedést döntően befolyásolják.
 • Az ápolás: az ápoló legsajátosabb tevékenysége, a beteg vagy jól lévő egyén segítése azokban a tevékenységekben, amelyek egészségét, gyógyulását (vagy békés halálát) mozdítják elő, és amelyet ő maga is elvégezne, ha megvolna ehhez kellő ereje, akarata vagy ismerete, és mindezt oly módon teszi, hogy az egyén minnél hamarabb visszaszerezhesse önállóságá
 • Az ápolás lényege: nem más, mint segíteni a beteg vagy egészséges egyént azon feladatok elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, vagy gyógyulásához, amelyet önmaga végezne el, ha lenne hozzá ereje, akarata, tudása
 • A modell jellegzetessége, hogy 14 alapszükségletet állapít meg.
 • Célkitűzései: segítse az egyén a mindennapi élettevékenységei terén a maximális függetlenség megszerzése, fenntartására és annak helyreállítására.
 • Az ápoló Henderson modellje alapján végrehajtó és segítő, vagy kiegészítő szerepet tölt be.


14 alapszükségletet állapít meg:

- normális légzés
- kielégítő evés és ivás
- salakanyagok ürítése
- mozgás és kívánt testhelyzetek felvétele
- alvás és pihenés
- megfelelő ruházat, öltözködés és levetkőzés
- normális testhőmérséklet
- bőr tisztán tartása, ápolása és épségének fenntartása
- környezeti veszélyek elkerülése
- kommunikáció és kapcsolattartás
- vallás gyakorlása
- munkavégzés
- játék, rekreáció
- tanulás, ismeretszerzés

 • Vezérfonala: a 14 alapvető szükséglet.
 • Szükségleti modell. Az emberi lét alapszükségleteket kíván, amelyektől a jó közérzet és a továbblépés felé az egészséges ember maga elégíti ki a szükségleteit.


Dorothea Orem (1971)
Ápolással és segítségnyújtással kell a beteget önellátásra képessé tenni.

 • Az önellátó képesség hiányosságára alapozott elmélet.
 • Ápolásfilozófiája: az ápolás leginkább az ember önellátó tevékenysége, az önellátásból az élet és az egészség fenntartása, a betegségből vagy sérülésből való felépülés és ezek következményeinek folyamatos leküzdése és előmozdítása fontos.
 • Minden embernek-férfinek, nőnek, gyermeknek egyaránt képesnek kell lennie az önellátásra.
 • Ha az önellátó képesség sérülése, e-képesség elvesztése betegséget és halált okozhat.
 • Fő célja: elmélete az önellátó képesség hiányát emeli ki, fő célja, hogy segítse a beteget az önellátás elérésében.
 • Ápolási ellátásra akkor van szükség, ha az egyén képtelen biológiai, pszichológiai, fejlődési vagy társadalmi szükségleteit maga kielégíteni.
 • Az ápoló feladata az önellátással kapcsolatos szükségletekre való képtelenség okának megállapítása, és azoknak a lépéseknek a megtétele, amelyek révén a beteg e szükségletek kielégítésére, azaz önellátásra képessé válik.
 • Nézetei: az önellátási igény az, amit az egyén vagy hozzátartozója megkíván.

Mindenkinek vannak önápolási igényei.

 • Önellátási igények: általános igények (levegő, folyadékbevitel, táplálékbevitel, ürítés, a tevékenység és pihenés egyensúlya egyedüllét és a társas kapcsolatok egyensúlya, veszélyeztető tényezők elhárítása) Fejlődési igények (az egyén fejlődési stádiumaitól függő)Betegség okozta igények.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 33
Heti: 232
Havi: 616
Össz.: 133 289

Látogatottság növelés
Oldal: Ápolástan
Szociális gondozó és ápoló - © 2008 - 2018 - szocialisgondozotit.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szociális ápoló és gondozó tételek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »